Ադրբեջանցիներ (ինքնանվանումը՝ ազերբայջանլըլար, տարածված է նաև ազերիլեր, ադրբ.՝ Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri, türklər), թյուրքալեզու[18][19] ժողովուրդ, որ հիմնականում բնակվում է Ադրբեջանում, իսկ լեզվական տեսանկյունից իրենց մոտ կանգնած ազարիները՝ Իրանի հյուսիս-

https://www.youtube.com/watch?v=qG41nKNWA-M

արևմուտքում[20][21][22]։ Ընդհանուր թիվը ազարիների հետ միասին մոտ 27 միլիոն է, որից Ադրբեջանում մոտ 8 միլիոն։ Երբեմն ներկայացվում են ուռճացված տվյալներ՝ մինչև 40 միլիոն և ավելի։
«Ադրբեջանցիներ» անվանումը կիրառվում է 1936 թվականից միայն, «Ստալինյան

Սահմանադրության»(ԽՍՀՄ 1936 թ Սահմանադրություն) ընդունումից հետո, երբ Անդրկովկասի Խորհրդային Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ հանրապետության փոխարեն կազմավորվում են երեք նոր սոցիալիստական հանրապետություններ, արդյունքում Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի բնակչությունը անկախ ազգային պատկանելիությունից(իսլամացած հայեր, թաթեր, թալիշներ, ուտիներ, լեզգիներ և այլ ցեղեր ու ցեղախմբեր) կոչվեցին «ադրբեջանցի», ասել է թե Ադրբեջանի բնակիչ։ Մինչ այդ

ժամանակը այդ ժողովրդին ընդունված էր անվանել «թաթարներ», «ադրբեջանի թաթարներ»[23] [24] և «կովկասյան թաթարներ»[25]։ Ադրբեջան երկրանունը իրանական հին աղբյուրներում հիշատակվում է «Ատրպատական» նախնական ձևով (որը գիտական գրականության մեջ բացատրվում է երկու ձևով՝ Ատրպատ իշխողի տիրույթ կամ կրակի տաճար), և մինչև 20-րդ դարի 20-ական թվականները

վերաբերվել է բացառապես Արաքսից հարավ ընկած տարածքին, որը համապատասխանել է նախ Մաննա, ապա Մարաստան, Իրան(Պարսկաստանի պատմական անվանումները) երկրների մի հատվածին։

Azeris (self-proclaimed Azeris, commonly known as Azeris, Azeri: Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri, türklər), a Turkic-speaking people [18] [19] who live mainly in Azerbaijan and are linguistically adjacent to Iran. 20] [21] [22] The total number together with the Azars is about 27 million, of which about 8 million in Azerbaijan. Sometimes exaggerated data are presented, up to միլիոն 40 million.

The name “Azerbaijanis” has been used only since 1936, after the adoption of the “Stalinist Constitution” (USSR Constitution of 1936), when three new socialist republics were formed instead of the Soviet Socialist Federal Republic of Transcaucasia, resulting in the population of the Azerbaijani SSR regardless of ethnicity (Islamized Armenians, Tatars, Talyshs, Uts, Lezgins (other tribes and clans) were ca

lled “Azerbaijanis”, said to be a resident of Azerbaijan. Prior to that, the people were commonly referred to as “Tatars”, “Azerbaijani Tatars”, [23] [24] and “Caucasian Tatars”. In ancient Iranian sources, the name Azerbaijan is referred to by the initial word “Atrpatakan” (which in the scientific literature is explained by two eggs: the domain of the ruler of Atrpat or the temple of fire), until the 1920s it referred exclusively to the area south of Araks, which corresponded to first Manna, then Marastan, Iran (historical names of Persia) in a part of the country.