Խաղաղությամբ Քո, Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ վեր է բոլոր մտքերից և խոսքերից, ամրացրու մեզ և աներկ յուղ պահիր ամենայն չա րից: Հավասարեցրու մեզ Քո ճշմարիտ երկրպագուներին, ովքեր հո գով և ճշմարտությամբ երկրպագում են Քեզ:

Քանզի Ամենասուրբ Երրորդությանդ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն: Աղոթք ռա զ մական հեր թապահության ժամանակ Չեմ սոսկա ես նրանց բյուրավոր զո րքերից, որոնք ամեն կողմից պատել ու պաշարել են ինձ:

Արի Տեր, փր կիր ինձ, Աստված իմ, քանզի կոր ծանեցիր բոլորին, ովքեր իզուր թ շնամացել են ինձ հետ: Դու մե ղավորների ատամները կփ շրես: Տիրոջից է փր կությունը, Քո օրհնությունը ժողովրդիդ վրա թող լինի (Սաղմոս 3:7-9):

Փառք Ամենասուրբ Երրոդությանը՝ Հորը, Որդուն և Ս. Հոգուն. Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն: