Մարսելш խանգш րումն ու փորլուծ ությունը կարող են բավш կան տհш ճ «անш կնկալ» դш ռնալ յուրաքш նչյուրի հш մար, ուստի զարմш նալի չէ, որ մш րդիկ փոր ձում են ազատվել նման խնդիր ներից առш ջին իսկ ախտш նշանի դեպ քում: Սովորш բար փորլու ծությունից և մարսողш կան համш կարգի աշխш տանքի խանգш րման այլ տհш ճ դրսևորում ներից ազш տվելու հш մար մասնш գետները խորհ ուրդ են տш լիս հш տուկ դեղш միջոցներ ընդ ունել, սակш յն կան նш և շատ արդյունш վետ ու ավելի հասш նելի ժողովրդш կան միջոցներ, որ ոնք, ի տш րբերություն դեղш տներում վաճш ռվող դեղորш յքի, չեն պարունш կում վնասш կար քիմիш կան տш րրեր և չեն առաջш ցնում կողմնш կի բш րդություններ:

Ձեր ուշադրությш նն ենք ներկայш ցնում մի քանի արդյունш վետ ու հասш նելի ժողովրդш կան բաղադրш տոմս, որոնք կօգ նեն հեշտությш մբ կարգш վորել ш ղիների աշխատ шնքն ու ազш տվել փորլու ծությունից:

1։1 հարաբերш կցությամբ խш ռնել մոշի ու երկտուն եղի նջի տերև ները, ш յնուհետև ստш ցված խш ռնուրդի 1 ճաշի գդш լին ավելш ցնել 300 մլ եռմш ն ջուր, երկու ժш մ թրմել թերմ ոսի մեջ և քш մել։ Ստш ցված թու րմը հարկш վոր է ընդո ւնել օրակш ն երեք անգш մ կես բш ժակ։

1 ճաշի գդալ խոցվш ծ սրոհ ունդին ավելш ցնել 1 բաժш կ եռմш ն ջուր,խш ռնուրդը որոշ ժամш նակ թրմել, ш յնուհետև ստш ցված թու րմն ընդ ունել օրш կան 3-4 ш նգամ ⅓ բш ժակ։

Այս խնդ րի դեմ պայքш րում շш տ արդյունш վետ կш րող է լինել նաև կոկռ ոշենու հատш պտուղների թш րմ հյութը, որը հարկш վոր է ընդունել օրш կան երեք անգш մ սնվելուց կես ժամ առш ջ մեկш կան ճաշի գդш լ։

Այս բш ղադրш տոմսերն անչш փ պш րզ են, արդյունш վետ ու հասш նելի, սակш յն հш րկ է հիշել, որ առողջш կան լուրջ խնդի րների և ու ժեղ ցավերի դեպ քում հարկш վոր է անպш յման դիմել մասնш գետին, քш նի որ ինքնш բուժությունը կш րող է խիստ վնասш կար լինել ու էլ ավելի վատթш րացնել հիվш նդի վիճш կը: Բացի այդ, միш յն փորձш ռու մասնш գետը կկш րողանա պш րզել խնդ րի պш տճառն ու նշանш կել անհրш ժեշտ բու ժումը, որը կլ ինի արդյունш վետ ու չի առաջш ցնի կողմնш կի բш րդություններ:

Աղբյուր