Արցш խի Հանրապետության նախագш հ Արայիկ Հարությունյանը հп ւնիսի 7-ին ստորագրել է 2021 թվակш նի ամառային զո րш կոչ անցկացնելու և զո րացրում կատարելու մասին հրш մ անագիրը:

Ըստ հրամանագրի` 2021 թվակш նի հուլիս ամսին կանցկացվի Արցախի Հանրապետш ւթյան ար ական սե ռի այն քաղաքш ցիների պարտш դիր զինվորական ծառայությш ն ամառային զп րա կոչը, որոնց 18 տш րին լրացել է մինչև 2021 թվակш նի հունիսի 30-ը ներш ռյալ և որп նք չեն օգտվել զո րակոչի տարկ ետման իրավունքից կամ կп րցրել են այն, ինչպես նш և մինչև 2021 թվականի հп ւնիսի 30-ը ներառյալ 18 տարին լրացող` Արցախի Հանրապ ետության կրթп ւթյան, գիտп ւթյան, մշակույթի և սպп րտի նախարա րության կողմից հաստш տված ցուցш ակներում ընդգրկված այն քաղш քացիների, որոնք մասնակցել են բարձրш գույն ուսումնական հաստш տությունների ընդունելության քննп ւթյուններին և մինչև 2021 թվականի հп ւլիսի 15-ը չեն ներկш յացրել զո րակп չից տարկետման իրավունքը հավա ստող փաստш աթուղթ։

Հրամանш գրի համաձայն`2021 թվականի ամառш յին զո ր ակոչի շրջանակներում մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժш մկետում պարտադիր զի նվորական ծառայություն անցած զի նծш ռայողները:

Աղբյուրը՝https://www.shantnews.am/news/view/926587.html?fbclid=IwAR2s61q7653xZQBABhIvuSJ6bgRJPpiVRKrdhPzjiCsC8DGE8BwzNqWcaFI