Պու տինը հրա ման տվեց ։ Ֆրան սի ան ու Իր անը Հայա ստա նի համար կգնան մինչև վե րջ