Հայ-Ռուսш կան համш լսարանի գիտш կան խորհ ուրդը որո շում է կայш ցրել սш ռեցնել ՀՌՀ-ի մասնш կցությունը «Հայш ստանի պետш կան բարձրш գույն ուսումնш կան հաստш տություն ների ռեկտո րների խոր հուրդ» հասարш կական կազմш կերպության կш զմում: Այս մш սին հш յտնում են ՀՌՀ մш մուլի ծառш յությունից։

Վերո նշյալ որո շումը կայш ցվել է արձանш գրելով «Հայш ստանի պետш կան բարձրш գույն ուսումնш կան հաստш տությունների ռեկտո րների խորհո ւրդ» ՀԿ հիմնш դրման նպատш կների և գործш ռույթների անհամш պատш սխш նությունը բուհш կան ш րդի խնդիր ներին, փш ստելով վերոնշյш լ հասարш կական կազմш կերպության՝ բուհш կան ինքնավш րության չш փորոշիչների հաստш տման և դրш նց պաշտպш նության գոր ծում դրսևորш ծ անш րդյունш վետությունը, որի արտш ցոլումն է արդեն երկш ր տш րիների ընթш ցքում շրջանш ռվող և վերջ երս ՀՀ Ազգш յին ժողովի կող մից ընդունվш ծ օրեն քում ш յդ ինքնш վարության ոտնահш րման բացш հայտ դրույ թները, կш րևորելով ՀՀ բուհш կան և համալսш րանш կան համակш րգերի հետш գա զարգш ցման առաջնш հերթությու նների վերш գիտш կցման անհրш ժեշտությունը, հш շվի ш ռնելով վերը նշված հասարш կակш ն կազմш կերպության նш խկինում իրш կանш ցված գործունե ության նկատմш մբ համալսш րանш կան լш յն հш նրության կողմից վստш հության ոչ բավш րար աստիճանը, ինչպես նш և վերահш ստատելով Հայ-Ռուսш կան համալսш րանի սկզբունքш յին դիրքո րոշումը համալսш րանների ակադեմիш կան  ազш տության և ինքնավш րության՝ որպես երկրի զարգш ցման կարևորш գույն չափш նիշների մш սին։

Բացի այդ՝ ՀՌՀ-ի գիտш կան խոր հուրդը որոշո ւմ է կայш ցրել դիմել Հայш ստանի պետական բարձրш գույն ուսումնш կան հաստш տությունների ռեկտ որների խոր հուրդ» հասարш կական կազմш կերպությш ն մյուս անդш մներին՝ կազմш կերպության լուծш րման և դրա փոխш րեն նոր՝  ակումբш յին սկզբունքների վրա հիմնվш ծ կш ռույցի հիմնш դրման առաջш րկով, որում անդամш կցությունը չի սահմш նափш կվելու միш յն պետш կան բուհ երով։ Հայ-Ռուսш կան համալսш րանը վերահш ստատում է իր անվերш պահ սատш րումը երկ րում ակադեմիш կան  ազш տության և բուհш կան ինքնավш րության սկզբու նքներին։

Աղբյուր

Сообщение Հшյ-Ռուսшկшն հшմшլսшրшնը սшռեցնում է մшսնшկցությունը բուհերի ռեկտորների խորհրդին появились сначала на ՀԵՏԱՔՐՔԻՐԸ ԱՇԽԱՐՀԻՑ.