{“subsource”:”done_button”,”uid”:”49E6EA57-067B-4BD1-9505-A11F6D05721C_1605278642404″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”,”source_sid”:”49E6EA57-067B-4BD1-9505-A11F6D05721C_1605278674084″}

Դավիթ Թորոսյանը գրում է. Րոպեներ առաջ վերջապես խոսեցի Եղնիկների հրամանատար գնդապետ Ջալավյանի (Քյոխ) հետ, իր անունից

տարածվող գրառման մասին։ Կտրականապես հերքեց, նշելով, որ ինքը առաջնագծում է եղել երեկվանից և արգելում է բոլորին, որևէ բան գրել իր անունից,

առանց իր հետ խոսելու և համաձայնեցնելու, խնդրելով նաև լրատվամիջոցներին, չտարածել սուտ/կեղծ նյութեր։

David Torosyan writes. Minutes ago, I finally talked to the deer commander, Colonel Jalavyan (Kyokh), about the post that was being spread on his behalf. He categorically denied, notin

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”49E6EA57-067B-4BD1-9505-A11F6D05721C_1605278642404″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”,”source_sid”:”49E6EA57-067B-4BD1-9505-A11F6D05721C_1605278674084″}

g that he had been at the forefront since yesterday, forbidding everyone to write anything on his behalf without talking to him, agreeing with him, asking the media not to spread false / false materials.David Torosyan writes. Minutes ago, I finally talked to the deer commander, Colonel Jalavyan (Ky

okh), about the post that was being spread on his behalf. He categorically

denied, noting that he had been at the forefront since yesterday, forbidding everyone to write anything on his behalf without talking to him, agreeing with him, asking the media not to spread false / false materials.