Փշաքաղվեցի-Տեր-Աստված․-Խոշոր-ավտովթար,-վարորդը-և-ուղևորները-տեղում-մահացել-են․-Տեսանյութ-ամուր-նյարդեր-ունեցողների-համար

Փշաքաղվեցի Տեր Աստված․ Խոշոր ավտովթար, վարորդը և ուղևորները տեղում մահացել են․ Տեսանյութ ամուր նյարդեր ունեցողների համար

Ինչպես գիտեք Ռուսաստանում վայրեր կան որ ահավոր եղանակներ են և վարորդները չեն կարողանում կառավարել մեքենան։

Մի քանի պատահարներ անգամ մահվան ելքով։ Ռուսաստանում օրական լինում է 1200-1600 պատահար ։

I became once thorny Lord God ․ Predominant car accident, the driver և the passengers died on the procure 22 situation ․ Video for those with sturdy nerves

As you know, there are locations in Russia which indulge in monstrous climate և drivers can now not defend watch over the automobile.

Several accidents even resulted in loss of life. There are 1200-1600 accidents each day in Russia.

I became once thorny Lord God ․ Predominant car accident, the driver և the passengers died on the procure 22 situation ․ Video for those with sturdy nerves

As you know, there are locations in Russia which indulge in monstrous climate և drivers can now not defend watch over the automobile.

MOSCOW, RUSSIA – APRIL 5, 2020: Clinical workers in defending suits with a stretcher on the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus an infection. Valery Sharifulin/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ êàòàëêîé íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà “Íîâîìîñêîâñêèé”, êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Several accidents even resulted in loss of life. There are 1200-1600 accidents each day in Russia.

Сообщение Փշաքաղվեցի Տեր Աստված․ Խոշոր ավտովթար, վարորդը և ուղևորները տեղում մահացել են․ Տեսանյութ ամուր նյարդեր ունեցողների համար появились сначала на .